ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Thay đổi da phì đại (L91)

L91.0 Keloid cicatrix

Sẹo phì đại Keloid Loại trừ: mụn trứng cá mụn trứng cá ( L73.0 ) Sẹo BDU ( L90.5 )

L91.8 Những thay đổi về da phì đại khác

L91.9 Thay đổi da phì đại, không xác định

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc phải, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.