ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Hội chứng Down (Q90)

Q90.0 Trisomy 21, nondisjunction meiotic

Q90.1 Trisomy 21, mosaicism (không phân chia niệu)

Q90.2 Trisomy 21, dịch chuyển vị trí

Hội chứng Down, không xác định

Trisomy 21

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc bệnh, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.