ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Đá đường tiết niệu trong các bệnh phân loại ở nơi khác (N22 *)

N22.0 * sỏi tiết niệu với bệnh sán máng [bilharziasis] (B65 .- +)

N22.8 * sỏi đường tiết niệu trong các bệnh khác được phân loại ở nơi khác

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc phải, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.