ICD 10 - Phân loại quốc tế về bệnh của bản sửa đổi lần thứ 10

Phản ứng khớp (M02)

[nội địa hóa mã nhìn thấy ở trên] Loại trừ: bệnh Behcet ( M35.2 ) sốt thấp khớp ( I00 )

M02.0 Bệnh lý khớp kèm theo shunt đường ruột

M02.1 Bệnh khớp dưới da

M02.2 Bệnh khớp sau tiêm chủng

M02.3 Bệnh của Reiter

M02.8 Các bệnh khớp hoạt tính khác

M02.9 Bệnh khớp động mạch, không xác định

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm theo văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ cái

Ở Nga, phân loại quốc tế về bệnh sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như một tài liệu quy chuẩn duy nhất để tính đến tỷ lệ mắc phải, lý do dân cư giải quyết các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 đã được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe trong suốt RF vào năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga ngày 27.05.97. №170

Việc phát hành bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.