ICD 10 - Phân loại quốc tế về các bệnh thuộc lần sửa đổi thứ 10

Phân loại quốc tế các bệnh thuộc lần sửa đổi lần thứ 10 (ICD-10)

Tôi MỘT SỐ CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG VÀ CHẨN ĐOÁN

( A00-B99 )

II KHUYẾN NGHỊ

( C00-D48 )

III Các bệnh về máu, mạch máu và rối loạn phân lập liên quan đến cơ chế miễn dịch

( D50-D89 )

IV CÁC BỆNH TRONG HỆ THỐNG ENDOCRINE, RỐI LOẠN THỰC PHẨM VÀ X EX LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA THỰC PHẨM

( E00-E90 )

V Đau bụng và rối loạn hành vi

( F00-F99 )

VI CÁC BIỆN PHÁP CỦA HỆ THỐNG NERVOUS

( G00-G99 )

VII CÁC BỆNH NHIỄM M ET VÀ ỨNG DỤNG

( H00-H59 )

VIII CÁC BỆNH TRÊN ĐIỀU TRỊ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẤT ĐAI

( H60-H95 )

IX CÁC BỆNH TRẠNG CỦA HỆ THỐNG CỦA KHÍ HẬU

( I00-I99 )

X CÁC BỆNH NHIỄM TRA HẠN

( J00-J99 )

XI CÁC BỆNH NHÂN TH DIG THÍCH

( K00-K93 )

XII CÁC BIỆN PHÁP THUỐC VÀ CÁC NHÓM TIỀM NĂNG

( L00-L99 )

XIII CÁC BỆNH TRONG HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH VÀ XUỐNG

( M00-M99 )

XIV THUYẾT TRÌNH CỦA HỆ THỐNG UROLINE

( N00-N99 )

XV NGƯỜI PHỤ N PRE, NGƯỜI VÀ NGÀY THỨ HAI

( O00-O99 )

XVI CÁC ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG PHÁT SINH T IN PERIOD PERINATAL

( P00-P96 )

XVII CONGENITAL ANOMALIES [CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN], sự biến dạng và sự cách ly CHROMOSOME

( Q00-Q99 )

XVIII CÁC TRIỆU CHỨNG, KÝ KẾT VÀ THỜI ĐIỂM T FROM T NOR NG,, ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LABORATORY, KHÔNG PHÂN PHỐI TRONG CÁC LOẠI THỨ HAI KHÁC

( R00-R99 )

XỐNG THIẾT BỊ, NHIỄU NHIỄM VÀ MỘT SỐ TIẾP CẬN KHÁC TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUYÊN NHÂN NGOẠI TỆ

( S00-T98 )

XX NH RENG LÝ DO KHÁC ĐỐI VỚI MORBIDITY VÀ MORTALITY

( V01-Y98 )

NH FNG YẾU TỐ NGÀNH XXI LÀM SỨC KHINGE SỨC KHOẺ CỦA DÂN SỐ VÀ X AP LÝ CHO CÁC TỔ CHỨC CHĂM SÓC Y TẾ

( Z00-Z99 )

XXII mã cho các mục đích đặc biệt

( U00-U89 )

Tìm kiếm trong MKB-10

Tìm kiếm bằng văn bản:

Tìm kiếm theo mã ICD 10:

Tìm kiếm theo bảng chữ cái

Tại Nga, phân loại quốc tế về bệnh tật của lần sửa đổi lần thứ 10 ( ICD-10 ) đã được thông qua như là một văn bản quy phạm pháp luật để tính đến tỷ lệ mắc bệnh, lý do dân số tiếp cận các cơ sở y tế của tất cả các khoa, nguyên nhân tử vong.

ICD-10 được đưa vào thực tiễn chăm sóc sức khoẻ trong suốt RF năm 1999 theo lệnh của Bộ Y tế Nga 27.05.97. №170

Việc công bố bản sửa đổi mới ( ICD-11 ) được lên kế hoạch vào năm 2017.